පාරු කවි paaru kavi මලේ මලේ ඔය නා මල නෙලා වරෙන් male male oya na mala nela waren

Janakavi, Janakawi, Paaru kavi, Paru kavi, Paaru Kawi, Paru kavi, Jana gee, Onna male, Male male, Onna male oya na mala, male male oya na mala


මලේ මලේ ඔය නා මල නෙලා වරෙන්

අත්ත බිඳෙයි පය බුරුලෙන් තබා වරෙන්

කැළණි ගඟේ ඔරු යනවා බලා වරෙන්
සාධුකාර දී ඔරුවක නැගී වරෙන්

Janakavi, Janakawi, Paaru kavi, Paru kavi, Paaru Kawi, Paru kavi, Jana gee, Onna male, Male male, Onna male oya na mala, male male oya na mala

Post a Comment

0 Comments