වැළපුම් ගී, Walapum gee, මොහු හැර වෙන දන් ගන්නෝ නැද්දෝ, Mohu hara wena dan

 

වැළපුම් ගී, Walapum gee, මොහු හැර වෙන දන් ගන්නෝ නැද්දෝ, Mohu hara wena dan
මොහු හැර වෙන දන් ගන්නෝ නැද්දෝ වෙන දන් දුන් කල බුදු බව නැද්දෝ පින් ගන්නෙක් ඔබ මිස වෙන නැද්දෝ අම්මා නැති තැන අප දන් දේදෝ

වැළපුම් ගී , වැලපුම් ගී, ජන කවි, මොහු හැර වෙන දන්,  Mohu hara wena dan, walapum gee, janakawi, janakavi


Post a Comment

0 Comments