දළදා අෂ්ඨක dalada ashtaka, ශ්‍රද්ධාගුණ සුද්ධෝදන, shraddaguna suddodana, Janakawi, Janakavi

 දළදා අෂ්ඨක 


ශ්‍රද්ධාගුණ සුද්ධෝදන නරපති කුල මහිමo 

බුද්ධාගම මහමායා දේවීදර ප්‍රසුතo 

විද්‍යාදර සකලාගම නිපුනා බහු පටිතo 

ශ්‍රී ගෞතම ධාටා මුණි ප්‍රනමාමිත සරණම් 


පූජිත කුල පූජිත නෘප පූජිත සිරි කමලං 

පූජිත හර පූජිත හරි පූජිත විනි නිමලං 

පූජිත සුර පූජිත පති පූජිත මහිසමනං 

ශ්‍රී ගෞතම ධාටා මුණි ප්‍රනමාමිත සරණම්

දළදා අෂ්ඨක  ශ්‍රද්ධාගුණ සුද්ධෝදන නරපති කුල මහිමo බුද්ධාගම මහමායා දේවීදර ප්‍රසුතo විද්‍යාදර සකලාගම නිපුනා බහු පටිතo ශ්‍රී ගෞතම ධාටා මුණි ප්‍රනමාමිත සරණම්  පූජිත කුල පූජිත නෘප පූජිත සිරි කමලං පූජිත හර පූජිත හරි පූජිත විනි නිමලං පූජිත සුර පූජිත පති පූජිත මහිසමනං ශ්‍රී ගෞතම ධාටා මුණි ප්‍රනමාමිත සරණම්

දළදා අෂ්ඨක  ශ්‍රද්ධාගුණ සුද්ධෝදන නරපති කුල මහිමo බුද්ධාගම මහමායා දේවීදර ප්‍රසුතo විද්‍යාදර සකලාගම නිපුනා බහු පටිතo ශ්‍රී ගෞතම ධාටා මුණි ප්‍රනමාමිත සරණම්  පූජිත කුල පූජිත නෘප පූජිත සිරි කමලං පූජිත හර පූජිත හරි පූජිත විනි නිමලං පූජිත සුර පූජිත පති පූජිත මහිසමනං ශ්‍රී ගෞතම ධාටා මුණි ප්‍රනමාමිත සරණම්


Post a Comment

0 Comments