දරු නැළවිලි ගී daru nalawili gee දොයි දොයි දොයි doi doi doi #දරුනැළවිලිගී #Nalawiligee #Janakawi

 දොයි දොයි දොයි දොයිය       බබා 

බයි බයි බයි බයිය                   බබා 

නුඹෙ අම්මා කොතැන            ගියා 

කිරි එරවා එන්න                     ගියා 

කිරි මුට්ටිය ගඟේ                    ගියා 

ගඟට උඩින් කොක්කු             ගියා


දරු නැළවිලි ගී, daru nalawili gee, දොයි දොයි දොයි දොයිය බබා, doi doi doi, නැලවිලි ගී, නැලවිලි කවි, නැළවිලි ගී

දරු නැළවිලි ගී, daru nalawili gee, දොයි දොයි දොයි දොයිය බබා, doi doi doi, නැලවිලි ගී, නැලවිලි කවි, නැළවිලි ගී


Post a Comment

0 Comments