ගොයම් කවි - වරම් වරම් සක්‍ර මහ බඹු අතින් වරම් - Goyam Kawi - Waram Waram

වරම් වරම් සක්‍ර මහ බඹු අතින් වරම්

වරම් වරම් ඉර සඳ දෙවි අතින් වරම් වරම් වරම් මිහිකත් දෙවි අතින් වරම් වරම් ගොයම් කැපුමට සැම දෙවිගේ වරම්

ගොයම් කවි, වරම් වරම් සක්‍ර මහ බඹු අතින් වරම් , Goyam kawi, goyam gee, waram waram sakra maha bambu athin waram
ගොයම් කවි, වරම් වරම් සක්‍ර මහ බඹු අතින් වරම් , Goyam kawi, goyam gee, waram waram sakra maha bambu athin waram


Post a Comment

0 Comments