නෙළුම් ගී, නානවිලේ නා,නෙළුම් කවි, Nelum gee, nelum kawi naanawile #NelumKawi #NelumGee

 නානවිලේ නා ගස් නවයක් තිබුණා ආ .. ආ.. ආ.. ආ..

නානවිලේ නා ගස්වල අතු බෙදුනා ආ .. ආ.. ආ.. ආ.. නානවිලේ නා ගස්වල මල් පිපුණා ආ .. ආ.. ආ.. ආ.. නානවිලේ නාමල් මුනිඳුට පිදුනා ආ .. ආ.. ආ.. ආ..
නෙළුම් ගී, නානවිලේ නා ගස් නවයක් තිබුණා, Nelum gee, nelum kawi naanawile,NelumKawi, NelumGee නෙළුම් කවි

නෙළුම් ගී, නානවිලේ නා ගස් නවයක් තිබුණා, Nelum gee, nelum kawi naanawile,NelumKawi, NelumGee නෙළුම් කවි

Post a Comment

0 Comments